Efficient gene editing at major CFTR mutation loci
Jinxue Ruan, Hiroyuki Hirai, Dongshan Yang, Linyuan Ma, Xia Hou, Hong Jiang, Hongguang Wei, Carthic Rajagopalan, Hongmei Mou, Guoshun Wang, Jifeng Zhang, Kui Li, Yuqing Chen, Fei Sun, Jie Xu
Hypoxic and Cold Adaptation Insights from the Himalayan Marmot Genome
Liang Bai, Enqi Liu, Changmian Ji, Sihai Zhao, Siyu Liu, Weirong Wang, Pu Yao, Xuming Li, Xiaojun Fu, Haiyan Yu, Dongyuan Liu, Fengming Han, Ning Guan, Yuanqing Tao, Zhongdong Wang, Shunsheng Yan, Greg Florant, Michael T Butcher, Jifeng Zhang, Hongkun Zheng, Jianglin Fan
Load more…