Landscape of Intercellular Crosstalk in Healthy and NASH Liver Revealed by Single-Cell Secretome Gene Analysis
Xuelian Xiong, Henry Kuang, Sahar Ansari, Tongyu Liu, Jianke Gong, Shuai Wang, Xuyun Zhao, Yewei Ji, Chuan Li, Liang Guo, Linkang Zhou, Zhimin Chen, Paola Leon-Mimila, Meng Ting Chung, Katsuo Kurabayashi, Judy Opp, Francisco Campos-Pérez, Hugo Villamil-Ramírez, Samuel Canizales-Quinteros, Robert Lyons, Carey N Lumeng, Beiyan Zhou, Ling Qi, Adriana Huertas-Vazquez, Aldons J Lusis, XZ Shawn Xu, Siming Li, Yonghao Yu, Jun Z Li, Jiandie Lin
KDM4B protects against obesity and metabolic dysfunction
Yingduan Cheng, Quan Yuan, Laurent Vergnes, Xin Rong, Ji Youn Youn, Jiong Li, Yongxin Yu, Wei Liu, Hua Cai, Jiandie Lin, Peter Tontonoz, Christine Hong, Karen Reue, Cun-Yu Wang
Load more…