Discovery of QCA570 as an Exceptionally Potent and Efficacious Proteolysis Targeting Chimera (PROTAC) Degrader of the Bromodomain and Extra-Terminal (BET) Proteins Capable of Inducing Complete and Durable Tumor Regression.
Chong Qin, Jiantao Hu, Bing Zhou, Ester Fernandez-Salas, Chao-Yie Yang, Liu Liu, Donna McEachern, Sally Przybranowski, Mi Wang, Jeanne Stuckey, Jennifer Meagher, Longchuan Bai, Zhuo Chen, Mei Lin, Jiuling Yang, Danya N Ziazadeh, Fuming Xu, Weiguo Xiang, Liyue Huang, Siwei Li, Bo Wen, Duxin Sun, Shaomeng Wang
Targeted Degradation of BET Proteins in Triple-Negative Breast Cancer
Longchuan Bai, Bing Zhou, Chao-Yie Yang, Jiao Ji, Donna McEachern, Sally Przybranowski, Hui Jiang, Jiantao Hu, Jing Xu, Yujun Zhao, Liu Liu, Ester Fernandez-Salas, Yali Dou, Bo Wen, Duxin Sun, Jennifer Meagher, Jeanne Stuckey, Daniel Hayes, Shunqiang Li, Matthew J Ellis, Shaomeng Wang
Load more…